Oktatási tervek

Sárközy Erika, 2003

   Oktatási – reform   pilot program

                     TUDÁSALAPÚ KOMPLEX TÉRSÉGFEJLESZTŐ MODELLHEZ

Vezetői összefoglaló:

 • Nem csak az EU követelmények miatt kell megújulnia a felsőoktatási rendszernek Magyarországon. A   kompatibilitás követelményei mellett az oktatás hatékonyságáról, versenyképessé tételéről van szó.

 • A képzési reformok, a felnőttoktatás és továbbképzés, bevezetése az alkalmazkodás alapjai. Ezért alapvető eszközei és kiindulópontjai minden fejlődésnek, fejlesztésnek

 • A javasolt kistérségi oktatási reform-modell prioritásai:

  • oktatásipari” fejlesztés, amely egymásra épülő oktatási folyamatokat telepít, a szükségletek és adottságok , a versenyképesség jegyében.

  • Modellezi a szükséges felsőoktatási reformot, és hatást gyakorol a képzés teljes vertikumára    

  • Feltételezi vagy felgyorsítja új gazdasági struktúrák, vagy önkormányzati reform pilot programok bevezetését

 • A pilóta program modellezi a PPP folyamatokat is:

  • minden szinten az információs társadalom és a high tech tudásigényére épít.

  • innovációs érdekeltségeket hoz létre a térségben

I. Kapcsolódás Európához:

TUDÁS – EURÓPA

 

AZ EU FELSŐOKTATÁSI MODELL: két ciklus és lineáris rendszer!

L i f e l o n g   l e a r n i n g!

       Az első ciklus: a tömeges felsőfokú képzés, a modern gazdaság által igényelt nagyszámú felsőfokú végzettségű szakember képzésére, közvetlenül is alkalmazható tudással.

Második ciklus: elméletibb, igényesebb egyetemi (master’s) képzés, majd az elitképzés csúcsa, a PhD iskola.

Lineáris: egymásra épülő tudások és diplomák

Lifelong learning feltétele: szakmai képzések, továbbképzések rendszere

II. Kapcsolódás a magyar oktatási reformhoz

     Kiindulópont:

 • A hazai felsőoktatásra az egyetemek és főiskolák duális rendszere a jellemző. Ebből kell két ciklusú, egymásra épülő és építkező – lineáris- struktúrát kialakítani, nem csak az EU szabványoknak, hanem és alapvetően a kor követelményeinek megfelelően.

 • Az alsó és középfokú képzések mögötti tudás nem egyenértékű ennek következményeként –is- a szakképzések és szakmai továbbképzések színvonal és eredményessége változó.

 • Magyarországon a   kompatibilitás követelményei mellett az oktatás hatékonyságáról, versenyképessé tételéről van szó.

Az oktatási reformnak szükségképpen a képzés teljes vertikumára kell hatást gyakorolnia.

Kockázatok:

igen költséges az országos bevezetés,

kevés az idő,   ellenállások a változással szemben

intézkedések hatékonysága nehezen mérhető.

Javaslat:   kistérségi (regionális) „pilot” program, amelyben az oktatás minden szintje (teljes vertikum) érintett és minden beavatkozás mérhető.

                                                          

                                               Elitképzés-kutatás

A teljes vertikum             Doktori képzés-PhD

                                               Egyetemi képzés- Master (tanárképzés)

                                               Főiskolai képzés  ( pedagógusképzés!)

                                               Középfokú képzés

                                               Alsó fokú képzés                                                                   1.sz ábra

Kérdés:     Hol lehet a leghatékonyabban beavatkozni a folyamatba?

III. Pilóta – program, a   reform komplex és fakultatív   modellje

Hipotézis:

Azt állítjuk, hogy az 1.sz. ábrán pirossal jelölt pedagógusképzés –   tanárképzés a kitörési pont , a tanárképző főiskolák és egyetemi szakok.

 • Ebből   az intézménytípusból lehet a régió alsó és középfokú képzésére a legnagyobb hatást gyakorolni- az oktatási reform helyi motorjává válik a tanárképző, tanítóképző.

 • Felsőfokú intézményeink leggyengébb és a legkreatívabb láncszemei is ezek között a főiskolák   között találhatók – A reform ezen a területen indokolt!

 • A magyar kultúra jellemző eleme a kreativitás és a problémamegoldó készség. Készségközpontú világunkban ezekre az adottságokra több figyelmet kell szentelnie a képzésnek- mindenekelőtt a pedagógusképzésnek.

 • a modell során megvalósított és bevezetett módszerek és intézményrendszerek a pedagógusképzésben azonnal átvehetők – a tapasztalat, a hatás országosan megsokszorozódik.

Koncepciónk azt modellezi, hogy miként hozhatja létre a magántőke és az állami összefogás – a helyi oktatásfejlesztés és az „épített” tudásbázis – az oktatási reform egyik alternatíváját.

Szükséges feltételek:

 • olyan térség, amelyben , működik pedagógusképző főiskola,

 • Olyan „ oktatásipari” fejlesztés:

         amely egymásra épülő oktatási folyamatokat , intézményeket telepít,
         amely innovációs érdekeltségeket hoz létre a térségben
         amely minden szinten az információs társadalom és a high tech tudásigényére épít.

 • Az állami , önkormányzati és a magán szféra együttműködése – PPP.

page0006

page0007

A táblázatok értelmezéséhez:

 • A KOMPLEX PILÓTA PROGRAM táblán jól követhetőek a szinergiák.   Komplexitását , a minőségi képzés, kutatás- fejlesztés és high tech együttes jelenléte adja.,

 • A modell horizontálisan és vertikálisan is egymásra épülő rendszer. A lineáris szintek mindegyikéről új szakmai, továbbképző rendszerekbe van belépés, továbblépés.

 • A Virtuális Piramis: a leginkább innovatív állami és magán egyetemek és főiskolák (incl. hazai és külföldi intézmények ) egy-egy karát, kurzusát, képzését.. telepíti le. Ezzel az egymásra épülő intézmények és tudások rendszerét szimulálja. Működése elemezhető és mérhető tapasztalatokat nyújt a felsőoktatás reformjához

 • A virtuális jelző utalás az új lehetőségként alakítható folyamatokra!

 • A modell legfőbb újdonsága és a PILÓTA program lényege : a Virtuális Tudásközpont , ILL. Inkubátorház, , a life long learning intézményesítési lehetősége. Itt folyik szakmai és szakirányú képzések, továbbképzések rendszerének kiépítése, a társadalom és a piac aktuális igényei alapján. Itt folyik a naprakész, a kistérség igényeire szabott oktatáskutatás és fejlesztés. (oktatási innováció! )

 • A csúcsára fordított piramis a térség oktatási adottsága. Ez a kiindulópont. A   helyi pedagógusképző főiskola valamint az alsó és középfokú iskolák személyi, intézményi és tárgyi felkészítésével teremtődik meg a reform alapja.

 • A komplex és a fakultatív modell fókuszában is egyaránt a korszerű tudás, tudásátadás és a tehetséggondozás áll:

sokoldalúan finanszírozható

EU csatlakozásban kiemelt szerepet játszik,

A településeket és a lakosságot valóságosan is bekapcsolja, érdekeltté teszi a térség fejlesztésében

 • Az oktatási kísérletek eredményei mérhetők, módszerei terjeszthetők.

Leave a comment

Back to Top